KARULAUGU HUMMUS

 330 g eel­ne­valt soo­da­ga kee­de­tud või kon­ser­vee­ri­tud kiker­her­neid (kuiv­ai­ne kogus ca 180 g) 
 50 g tahiinit 
 30 g karulauku 
 20 ml sid­ru­ni­mah­la (ühe väi­ke­se sid­runi mahl) 
 15 ml kva­li­teet­set oliiviõli 
 3–4 jää­kuu­bi­kut
 mait­se jär­gi soola


Seda, et hum­mus on ime­li­ne vita­mii­ni­de, val­gu- ja kiud­ai­ne­ri­kas kiker­her­ne mää­re, tead sa ilm­selt ise­gi. Ning ilm­selt tead sa ka seda, et see sobib fan­tas­ti­li­selt või­ku­de­le, wrap­pi­de vahe­le, köö­gi­vil­ja­de dipiks, eri­ne­va­tes­se kaus­si­des­se ja rooga­de­le lisan­diks, snä­ki­vaag­na­le, pas­ta­k­ast­meks (lisa pisut pas­ta kee­du­vett ja voi­la!) ja noh.. olgem ausad.. see sobib iga roa juur­de!
Prae­gu­sel ajal on lau­sa kohus­tus­lik teha seda karu­lau­gu­ga, ent mis­ta­hes muul ajal võid sa karu­lau­gu asen­da­da muu­de ürti­de, pee­di, päi­ke­se­kui­va­ta­tud toma­ti­te, röst­pap­ri­ka või mil­le muu­ga tahes.

Sel­leks, et kir­jel­da­da oma tun­deid karu­lau­gu vas­tu, ei jagu mul liht­salt sõnu. Sel­le loo­duse juma­lan­na kasu­li­ke oma­dus­te list on tänu­väär­selt pikk, ala­tes orga­nis­mi puhas­ta­va­test oma­dus­test, lõpe­ta­des immuun­suse tugev­da­mi­se­ga. Karu­lauk sisal­dab roh­kes kogu­ses c‑vitamiini ning takis­tab vii­rus­te, para­sii­ti­de ja mik­roo­bi­de levi­kut ning teda ei nime­ta­ta ilmaas­ja­ta loo­duse ravi­miks. Palun kor­ja karu­lau­ku ikka vas­tu­tus­tund­lik­kult ning loo­dust vas­tu hoi­des ja armastades.

 

OLULISED SOOVITUSED SELLEKS, ET SAADA MAAILMA PARIM HUMMUS:

  1. Kee­da kiker­her­ned ise. Jah, see tun­dub esial­gu paras tüü­tus, veel­gi enam, kui meil on poes kon­ser­vee­ri­tud variant saa­da. Aga siin­ko­hal palun usal­da mind ja proo­vi kas­või üks­kord enda kee­de­tud kiker­her­nes­te­ga hum­must ja usu, su maa­ilm ei ole enam kuna­gi endi­ne. Päriselt!
  2. Sel­leks, et keet­mise aega lühen­da, leo­ta kiker­her­neid üle­öö vees.
  3. Lisa keet­mis­el 1 spl söö­gi­soo­dat. See teeb maa­giat ning muu­dab kiker­her­ned eeeee­ri­ti pehmeks.
  4. Eemal­da keet­mis­el või lopu­ta­misel kiker­her­ne kes­tad. Ei, sa ei pea muret­se­ma, nad on söö­da­vad ja sa võid nad ka sis­se jät­ta. Nii tuleb hum­mus liht­salt tera­li­sem. Aga kui sa tahad seda eri­ti sii­dist tule­must, siis see samm teeb imet.
  5. Lisa hum­mu­se tööt­le­misel köö­gi­kom­bai­ni jää­kuu­bi­kuid. Jah, sa luge­sid õigest. Ka mul­le tun­dus see nipp esial­gu kum­ma­li­ne, aga mam­ma­mia, kui ma seda proo­vi­sin. Vau! Jää­kuu­bi­kud aita­vad hum­mu­se vahe­le õhku sis­se klop­pi­da ja nii tuleb tule­mus kohe eri­ti õhu­li­ne. Ise­gi, kui sa otsus­tad muud eta­pid vahe­le jät­ta, siis see on igal juhul minu raud­ne soo­vi­tus. Nagu ka kõik eel­ne­vad.
    Sa liht­salt pead seda ela­must proovima!


Val­mis­ta­mi­ne:

Kui kasu­tad kui­va­ta­tud kiker­her­neid, siis leo­ta neid üle­öö vees, lopu­ta ning kee­da koos 1 spl soo­da­ga ca 45 minu­tit kuni kiker­her­ned on täit­sa peh­med. Eemal­da lah­ti koo­ru­nud kes­tad, lopu­ta ja nõru­ta. Kui kasu­tad kon­ser­vee­ri­tud kiker­her­neid, siis liht­salt eemal­da kes­tad (hõõ­ru kiker­her­neid ker­gelt peo­pesa­de vahel kok­ku), lopu­ta ja nõru­ta.
Pane kõik hum­mu­se kom­po­nen­did köö­gi­kom­bai­ni ning tööt­le üht­la­selt kree­miseks. Sa võid kon­sis­tent­si jät­ta pisut tera­li­se­ma või soo­vi kor­ral muu­ta seda veel­gi same­ti­se­maks, lisa­des veel olii­vi­õli või jääd.

Nau­di oma ime­list hum­must ning tere tule­mast nen­de hul­ka, kes ei taha hum­must edas­pi­di enam kuna­gi poest osta, sest enda teh­tud on liht­salt niiii heaaa!


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

1

2

3

Ing­re­dients

 330 g eel­ne­valt soo­da­ga kee­de­tud või kon­ser­vee­ri­tud kiker­her­neid (kuiv­ai­ne kogus ca 180 g) 
 50 g tahiinit 
 30 g karulauku 
 20 ml sid­ru­ni­mah­la (ühe väi­ke­se sid­runi mahl) 
 15 ml kva­li­teet­set oliiviõli 
 3–4 jää­kuu­bi­kut
 mait­se jär­gi soola

Direc­tions

1

2

3

KARULAUGU HUMMUS

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga