Mia

Hei, tere tule­mast inspiratsiooni-džunglisse!

Mina olen Mia, Maria või vahel ka Mia Maria. Ruh­nus üles kas­va­nud boheem­las­lik hing, kes armas­tab kõi­ke toi­du­ga seon­du­vat, rah­vus­köö­ke, eri kul­tuu­re, loo­mi, spon­taan­sust, psüh­ho­loo­giat, tant­su, vär­ve, troo­pi­kat, soo­just, emot­sioo­ne ja nen­de jääd­vus­tusi, ausust ja ehedust.

Usun sel­les­se, et täis­väär­tus­lik toit, kva­li­teet­ne uni ning mõt­ted on meie vun­da­ment ja ter­vi­se alus. Meie toi­tu­misel on jõud, või­me ja vägi. 

Usun ka tuge­valt intui­tiiv­ses­se toi­tu­mis­se ning täht­sus­tan oskust kuu­la­ta oma keha ja mõis­ta, mil­li­sed on ennast toe­ta­vad ja hoid­vad vali­kud. Sest mida roh­kem me oma keha igno­ree­ri­me, seda kõve­mi­ni hak­kab ta häält tege­ma.  Olles ise läbi tei­nud emot­sio­naal­se ning sugu­gi mit­te ker­ge tee­kon­na häi­ru­nud söö­mise maa­il­mas, saan ma öel­da, et kõi­ge võim­sam tee­juht ja loo­ja oled just sina ise! Kas pole mit­te vägev?!

Mias­pi­ra­tion tule­neb soo­vist ja püüd­lu­sest ins­pi­ree­ri­da (aspi­re to ins­pi­re). Tahan sind innus­ta­da kok­ka­ma, ole­ma loo­min­gu­li­ne ja pii­ri­de­ta, kuu­la­ma oma keha ja usal­da­ma iseennast.

Kuna olen ise köö­gis suur eks­pe­ri­men­tee­ri­ja, siis olen ret­sep­ti­des väl­ja too­nud alter­na­tiive, et sa ei peaks min­gi kom­po­nen­di puu­du­misel kur­vas­ta­ma ja olek­sid jul­ge kat­se­ta­ma. Ütlen ausalt, et üks­kõik kui pal­ju kor­di ma banaa­ni­lei­ba ka ei teeks, ei tule see kuna­gi ühe­su­gu­ne väl­ja, sest kord tahan proo­vi­da nii ja kord naa. Lisaks kujundab lõpp­tu­le­mu­se ala­ti paras­ja­gu külm­ka­pis ära kasu­ta­mist ootav toor­ai­ne. Ja just nii ongi vahva!

Toi­me­tan suu­re kire­ga oma väi­ke­ses köö­gis käe­pä­ras­te vahen­di­te­ga. Suu­ri­ma­teks sõp­ra­deks kül­je­luu-assis­tent Matc­ha, vana hea uhmer, mini­kom­bain, sau­mik­ser ning klõp­su tege­miseks tele­fon või kaamera.

Ma ei ole kuna­gi pida­nud ennast heaks sõna­sead­jaks, kir­ju­ta­jaks, kok­ka­jaks ega pil­dis­ta­jaks, kuid sel­lest hoo­li­ma­ta armas­tan ma seda kõi­ke väga teha ning innus­ta­mise ja väär­tus­te jaga­mis­soov on too­nud mind oma­de­ga siia. Mui­du­gi kuu­lub siia ka ääre­tult suur tänu toe­ta­va­te­le sõp­ra­de­le ja tagant utsi­ta­va­le elu­kaas­la­se­le, kes on üht­lasi ka blo­gi kau­ni­te disai­ni­de autor ning iga val­mi­va toi­du degustaa­tor ja ausaim kriitik.

Armas luge­ja,
ilu­sat kohal­olu ja aitäh, et oled siin.

Mia