Uudis­kir­ja­ga lii­tu­mise tingimused

  1. Uudis­ki­ri on tel­li­ja­le saa­de­tav e‑kiri, mis sisal­dab Miaspiration.com kodu­lehel toi­mu­vat infot.
  2. Mias­pi­ra­tion edas­ta­ta­va­te uudis­te saa­mi­se­ga nõus­tu­miseks tuleb tel­li­jal sises­ta­da vee­bi­le­he­le enda e‑posti aad­ress. Tel­li­ja annab and­me­tööt­le­ja­le taga­si­võe­ta­va nõus­ole­ku edas­ta­da oma e‑posti aad­res­si­le uudiskirja.
  3. E‑posti aad­res­si kasu­ta­tak­se üks­nes uudis­kir­ja edastamiseks.
  4. Uudis­kir­ja tel­li­mu­sest saab loo­bu­da igal ajal saa­tes vabas vor­mis loo­bu­mise soov emai­li­le mia@miaspiration.com ning email kus­tu­ta­tak­se uudis­kir­ja saa­ja­te nime­kir­jast ja uudi­seid enam ei saadeta.
  5. Ligi­pääs isi­ku­and­me­te­le on ran­gelt pii­ra­tud ning and­med asu­vad tur­va­li­ses majutuskeskkonnas. 
  6. Kasu­ta­jal on õigus pöör­du­da And­me­kait­se Ins­pekt­sioo­ni või koh­tu poo­le, kui and­me­te tööt­le­misel on riku­tud tema õigusi.