PERSONAALNE TOIDUFOTOGRAAFIA JA ‑STILISTIKA KOOLITUS

Hei, sina! 

Kas sul­le tun­dub, et kauni toi­du­fo­to tege­miseks on vaja roh­kelt teh­ni­kat, kät­te­saa­ma­tuid vahen­deid ning eri­tin­gi­mu­si? Sinu toit või too­de on küll isu­ära­tav, ent teh­tud pil­dilt vaa­tab vas­tu mida­gi muud? Sa tahak­sid avas­ta­da enda loo­vust, aga ei tea kust alus­ta­da ning puu­dub ins­pi­rat­sioon? Sa tahak­sid tea­da ja näha, kui­das käib isu­ära­ta­va­te toi­du­fo­to­de ja video­te loo­mi­ne algu­sest lõpuni? Vajad jul­gus­tust ning hoogu?

Kui nii, siis järg­nev kut­se on just sulle!

Nimelt avan ma sul­le oma koduuk­sed ja kut­sun sind per­so­naal­se­le toi­du­fo­tograa­fia koo­li­tu­se­le. Ei, mit­te sel­li­se­le, kus istud klas­si­ruumi taha­pin­ki ning lah­kud koo­li­tu­selt roh­kem sega­du­ses kui iial varem. Vaid sel­li­se­le, mil­le kohan­dan just sinu vaja­dus­te ja soo­vi­de jär­gi. Võibol­la tahad sa suu­re­mat rõh­ku pan­na just kom­po­sit­sioo­ni­le ja sti­lis­ti­ka­le? Või hoo­pis foto­tööt­luse­le? Või on sul endal mõni too­de või keraa­mi­ka, mil­le­ga soo­vik­sid töö­ta­da? Ma olen paind­lik ning minu süda­me­soov on toe­ta­da sind toi­du­fo­tograa­fia alal, mis on üht­lasi minu suureks kireks. 

Ter­vi­tan sind Kei­las, oma huba­selt väi­ke­ses kodus, et saak­sid koge­da täies­ti loo­mu­lik­ku ja liht­sat kesk­kon­da ning sul­le on kät­te­saa­da­vad kõik vahen­did, mida ma ise oma töös kasu­tan – nõud, lõi­ke­lauad, räti­kud, linad, vaa­sid, eri­ne­vad taus­tad jne. 

Me alus­ta­me teo­ree­ti­li­se osa­ga ning see­jä­rel raken­da­me seda kõi­ke ka prak­ti­kas. Jagan sinu­ga eri­ne­vaid nip­pe, trik­ke ja soovitusi. 

Koo­li­tus on indi­vi­duaal­ne, ent mui­du­gi võid soo­vi kor­ral tul­la ka sõb­ra või sõb­ran­na­ga. Anna aga mär­ku, kui on huvi tul­la mit­me­ke­si (sel­li­sel juhul pakun kind­las­ti ka soodushinda). 

Koo­li­tu­sel: 

 • ..õpid jääd­vus­ta­ma toi­dust, nõu­de­st või too­de­test pil­ku­püüd­vaid pil­te ja/või videoklippe. 
 • ..õpid tund­ma, loo­ma ja kasu­ta­ma eri­ne­vaid val­gus­tin­gi­mu­si (va välgud). 
 • ..õpid loo­ma eri­ne­vaid kom­po­sit­sioo­ne ja meeleolu. 
 • .. õpid kasu­ta­ma eri­ne­vaid käe­pä­ra­seid vahen­deid ja rek­vi­sii­te pare­ma pildi/video loomiseks. 
 • ..saad ele­men­taar­sed tead­mised fototöötlusest. 

Koo­li­tus on mõel­dud alus­ta­va­le huvilisele. 

Ooda­tud on toi­dub­lo­gi­jad, sisu­loo­jad, kohviku‑, pagarikoja‑, toi­du­poe vms pida­jad, ette­võt­jad, turun­da­jad ja kõik muud toi­du või tee­ma­ko­ha­se too­te­fo­tograa­fia huvi­li­sed, kui ka need, kes tun­ne­vad puu­dust ins­pi­rat­sioo­ni­st ning motivatsioonist. 

Pil­dis­ta­miseks ja fil­mi­miseks on sobi­lik nii kaa­me­ra (kaa­me­ra sät­teid tuleb sul endal tun­da) kui telefon.

Koo­li­tu­se kest­vus: ca 4 tun­di (aega arves­ta­des ole paind­lik, sest ole­ne­valt küsi­mus­test jne võib min­na ka kauem).

Inves­tee­ring: 370€

Hind sisal­dab: 

 • Per­so­naal­set koo­li­tu­se kohan­da­mist vas­ta­valt selle­le, mida soo­vid roh­kem õppi­da ning mille­le foo­kust pan­na (lepi­me sel­le eel­ne­valt kokku). 
 • Nii teo­ree­ti­list kui prak­ti­list koo­li­tust koduses ja loo­mu­li­kus keskkonnas.
 • Hul­ga­nis­ti eri­ne­vaid nip­pe, trik­ke ja soovitusi. 
 • Vaja­du­sel ka hili­se­mat nõus­ta­mist ning küsi­mus­te­le vastamist.
 • Toi­du­mo­del­li.
 • Suurt vali­kut eri­ne­vaid rek­vi­sii­te ja taustasid.
 • Teed/kohvi, vett ja väi­ke­st snäk­ki (anna mul­le mär­ku, kui sul on toi­du­ta­lu­ma­tusi /allergiaid).
 • Värs­ken­da­vat ener­giat ning hul­ga­nis­ti uut inspiratsiooni.
 

Kui tun­ned kut­set, siis kir­ju­ta mul­le mia@miaspiration.com ning tee­me ühe mõnu­salt tore­da loomepäeva!