Toi­tu­mis­nõus­ta­mi­ne

Toi­tu­mis­nõus­ta­ja dip­lo­mi olen oman­da­nud Rah­va­ter­vi­se Aka­dee­mias ning täien­dan end pide­valt läbi eri­ne­va­te lisa­koo­li­tus­te. Nau­din, et õppi­mi­ne ning enese aren­da­mi­ne on pea­tu­ma­tu ning elu­kes­tev protsess. 

Toi­tu­mis­nõus­ta­mi­ne sobib sul­le, kui soovid: 

  • hoo­lit­se­da ise­en­da eest läbi tead­li­ku toitumise 
  • saa­da infot, mil­li­ne on su toi­tu­mi­ne hetkel
  • toi­tu­da täis­väär­tus­li­kult ning saa­da toi­dust kät­te vaja­li­kud mine­raal­ai­ned ja vitamiinid
  • luua pare­maid ja ennast toe­ta­va­maid toitumisharjumusi
  • nõu ja tuge kaa­lu korrigeerimisel
  • enne­ta­da hai­gus­te tek­ki­mist, paran­da­da üldist ter­vist ning tun­da end häs­ti ning energilisena
  • kuu­la­ta oma keha ning õppi­da toi­tu­ma roh­kem intuitiivselt 
  • mõis­ta, mil­li­sed vali­kud toe­ta­vad sinu eesmärke

Iga ini­me­ne on uni­kaal­ne ning see­tõt­tu pean olu­li­seks indi­vi­duaal­set lähe­ne­mist, et uute har­ju­mus­te loo­mi­ne toi­muks sul­le sobi­val vii­sil ja just sul­le sobi­vas tem­pos. Nõus­ta­mise käi­gus soo­vin mõis­ta, mil­li­sed on sinu prae­gu­sed söö­mis­har­ju­mu­sed, suhe toi­du­ga, väär­tu­sed ja usku­mu­sed. Sel­gi­ta­me väl­ja sinu vaja­du­sed ja ootu­sed, püs­ti­ta­me koos lühi- ja pika­aja­li­sed ees­mär­gid ning aru­ta­me läbi, mil­li­sed sam­mud tuleks nen­de saa­vu­ta­miseks teha.
Kon­sul­tat­sioo­ni­de käi­gus jagan prak­tili­si nip­pe ja näpu­näi­teid tead­li­ku toi­tu­mise suu­nal, ret­sep­ti­de ideid ja nõu­an­deid vali­ku­te tege­misel. Soo­vi kor­ral või­me teha ka koos poes­käi­gu, et üle vaa­da­ta ostu­kor­vi valikud.

Minu ees­märk on olla sinu tee­ju­hiks uute har­ju­mus­te ja ter­vis­li­ku­ma elustii­li rajal. 

 

Toi­tu­mis­nõus­ta­mise hinnakiri: 

Nõus­ta­mi­ne koh­tu­mise teel 1h / 35€
Nõus­ta­mi­ne video­kõ­ne teel 1h / 25€
Per­so­naal­ne 1‑päeva näi­dis­me­nüü 15€
Per­so­naal­ne toi­tu­mis­ka­va, 7 päe­va 100€

 * Esi­mes­tel koh­tu­mis­tel võib kulu­da 1,5h 

Kui tun­ned, et saak­sin sind toi­tu­mise tee­kon­nal toe­ta­da, siis võta minu­ga jul­gelt ühendust.