KARULAUGUSOOL

 400 g (jäme­dat) meresoola 
 100 g karulauku 


Sel­leks, et kir­jel­da­da oma tun­deid karu­lau­gu vas­tu, ei jagu mul liht­salt sõnu. Sel­le loo­duse juma­lan­na kasu­li­ke oma­dus­te list on tänu­väär­selt pikk, ala­tes orga­nis­mi puhas­ta­va­test oma­dus­test, lõpe­ta­des immuun­suse tugev­da­mi­se­ga. Karu­lauk sisal­dab roh­kes kogu­ses c‑vitamiini ning takis­tab vii­rus­te, para­sii­ti­de ja mik­roo­bi­de levi­kut ning teda ei nime­ta­ta ilmaas­ja­ta loo­duse ravimiks.

Paraku on värs­ke karu­lau­gu aeg üsna lühi­ke ning see­tõt­tu tasub võt­ta sel­lest kogu väär­tus ning säi­li­ta­da teda ka pime­da­teks sügis­õh­tu­teks, et saaks end igal ajal läbi mait­se­te kevad­soo­ja­des­se mee­nu­tus­tes­se lennutada.

Karu­lau­gu säi­li­ta­miseks on roh­kelt eri­ne­vaid vii­se – sügav­kül­mu­ta­tult, õliga sega­tult, hapen­da­tult, kui­va­ta­tult jne. Üks vah­va­test vii­si­dest on karu­lau­gu­sool. Ilm­selt ei eksis­tee­ri toi­tu (no okei, magus­road ehk väl­ja arva­tud), mida karu­lau­gu­sool veel­gi täius­li­ku­maks ei teeks. Muu­da ker­ge vae­va­ga oma supid, paja­road, pas­tad, küp­se­ti­sed, ahju­kar­tu­lid ja muud köö­gi­vil­jad, või­kud, sala­tid, kast­med, muna­toi­dud jne jne veel­gi eri­li­se­maks gurmeeks.

Ps. Soo­vi kor­ral lisa ka tei­si ürte – nii saad eri­ti luk­sus­li­ku ürdi­soo­la. Ning õigu­poo­lest on see liht­ne viis, kui­das ära kasu­ta­da kõik ürti­de var­reosad, sel­le­ri lehed jne, mis ehk mujal kasu­tust ei leiaks. Kom­bi­nee­ri eri­ne­vaid mait­seid, lisa­des ürti­de­le ka näi­teks sid­ru­ni­koort, tšil­lit, kui­va­ta­tud see­ni jne.


Val­mis­ta­mi­ne:

Vaja­du­sel haki karu­lauk väik­se­maks. Pane karu­lauk koos soo­la­ga köö­gi­kom­bai­ni või blen­de­ris­se ning tööt­le meel­di­va teks­tuuri­ni. Lao­ta karu­lau­gu­sool ahju­plaa­di­le ning jäta soo­ja koh­ta kui­va­ma. Võid soo­la pan­na ka 30 kraa­di­ses­se ahju ning jät­ta ahjuuk­se pisut pao­ki­le, et niis­kus väl­ja pää­seks. Kui­va­ta sool täie­li­kult ning säi­li­ta sule­tud anu­mas, ots­ese val­gu­se eest kaits­tu­na. Kui­va­ta­mise ajal võid soo­la ka sega­da või kui lõpus kui­vab sool lii­ga ”kok­ku”, siis suris­ta see liht­salt kui­va­na veel­kord blenderis/köögikombainis läbi — nii saad pee­ne­ma tekstuuri. 

Uh, kui mõnusad lõh­nad, mait­sed ja värvid!Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

 

Ing­re­dients

 400 g (jäme­dat) meresoola 
 100 g karulauku 

Direc­tions

KARULAUGUSOOL

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga