KÕIGEST 3 KOMPONENDIST KOOSNEV PITSAPÕHI

 200 g täis­te­ra nisu­ja­hu (loe ka eessõna) 
 245 g mait­ses­ta­ma­ta Kree­ka jogurtit 
 0,5 tl soola 
 soo­vi kor­ral 1 tl ore­ga­not ja/või küüslaugupulbrit 

Mul­le meel­dib koka­ta liht­said toi­te, mil­les ei ole vaja­lik jälgida liialt pii­ra­vaid juhi­seid ning kus sise­mi­ne loo­me­hul­lus saab vabalt pidut­se­da. Armas­tan tuju­kat ja koha­ti ise­gi loha­kat kok­ka­mist ning väär­tus­tan seda, kui kõhu paneb mõmi­se­ma ime­hea toit, mil­le val­mis­ta­mi­ne ei ole mind väsi­ta­nud ega kur­na­nud, vaid vas­tu­pi­di. Ning ausalt öel­des ei ole ma just see­tõt­tu kuna­gi küp­se­ta­mist armas­ta­nud. See on kok­ka­mise juu­res minu üks eba­lem­mi­ku­maid osa­sid (pea­le koris­ta­mise mõis­ta­gi), sest arva­sin, et küp­se­ta­mi­ne võr­dub kee­ru­ka täpis­tea­du­se­ga ning kee­mia tun­di mee­nu­ta­va ette­võt­mi­s­e­ga. Ja eks ta vahel nii ongi, kuid sugu­gi mit­te ala­ti. Küp­se­ta­mi­ne võib olla ka maa­il­ma kõi­ge liht­sam! No kui sa näi­teks teed seda pitsat.

See on kõi­ge liht­sam pit­sa­põh­ja ret­sept, mil­les sobib kat­se­ta­da eri­ne­vaid jahusid, saa­des ka täies­ti eri­nev tule­mus. Täis­te­ra nisu­ja­hu­ga saab tule­mus mõnu­salt rus­ti­kaal­ne, tera­li­ne ja krõ­be, samal ajal kui glu­tee­ni­va­baks ver­sioo­niks sobiv rii­si­ja­hu jätab olu­li­selt peh­me­ma tule­mu­se. Hea koht kus olla loo­min­gu­li­ne ja kase­ta­da ka näi­teks tat­ra­ja­hu­ga, kiker­her­ne­ja­hu­ga jne jne.

Pit­sa­kat­te osa ma ret­sep­tis väl­ja ei too, sest kat­te­na saad sa kasu­ta­da mida iga­nes hing ning mait­se­mee­led ihka­vad. Pane kas­või ana­nas­si või ära pane. Aga toma­ti­k­ast­me või pes­to soo­vi­tan ikka ise teha, siis on kohe eri­ti maitsev!

Val­mis­ta­mi­ne:

Sega oma­va­hel jahu, jogurt, sool ja soo­vi kor­ral ka ore­ga­no või küüs­lau­gu­pul­ber. Sõt­ku tai­nast mõni minut kuni see käte kül­jest lah­ti tuleb. Ase­ta küp­se­tus­pa­beriga kae­tud ahju­plaa­di­le ning rul­li või veni­ta käte­ga mee­le­pä­ra­seks pit­saks. Tee kaks väik­se­mat, ruu­du­li­ne, ümmar­gu­ne või kas­või süda­me­ku­ju­li­ne. Põhi peaks jää­ma 3–5mm pak­su­seks. Ase­ta pea­le kõik mee­le­pä­ra­sed kom­po­nen­did ning küp­se­ta eel­soo­jen­da­tud ahjus 200 kraa­di juu­res ca 25–30 minu­tit, sõl­tu­valt ahju eri­pä­rast. Jäl­gi, et ser­vad olek­sid mõnu­salt kuldsed.

Ser­vee­ri kohe­selt või tõs­ta pit­sa res­ti­le jah­tu­ma, mui­du võib põhi nätskeks muutuda.

Just nii liht­ne oligi!


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

1

2

3

Ing­re­dients

 200 g täis­te­ra nisu­ja­hu (loe ka eessõna) 
 245 g mait­ses­ta­ma­ta Kree­ka jogurtit 
 0,5 tl soola 
 soo­vi kor­ral 1 tl ore­ga­not ja/või küüslaugupulbrit 

Direc­tions

1

2

3

KÕIGEST 3 KOMPONENDIST KOOSNEV PITSAPÕHI

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga