SUPERPULJONG

Kogus: 2 liitrit

 4 por­gan­dit
 2 vars­sel­le­ri vart
 2 sibu­lat
 30 g peterselli 
 100 g shiita­ke see­ni (võid kasu­ta­da ka kui­va­ta­tud varian­ti või tei­si seeni) 
 2 toma­tit
 1 küüs­lau­gu­ko­bar (ca 8–10 küünt) 
 2,5 cm suu­ru­ne jupp ingverit 
 2,5 cm suu­ru­ne jupp kurkumijuurt 
 3–4 loor­be­ri­leh­te
 ca 6–8 pipratera 
 2 liit­rit vett 


Pul­jon­gi­kuu­bi­kud ja iga­su­gu­sed val­mis kont­sent­raa­did sisal­da­vad tih­ti­pea­le suhk­rut, liig­selt soo­la, pär­mi, pal­mi­õli või koguni värvi‑, lõhna‑, ja säi­li­tus­ai­neid, mis ei ole mei­le kui­da­gi vajalikud. 

Nii­siis pole pare­mat pul­jon­git kui enda teh­tud. Ei koos­ti­selt ega ka mait­selt. Kui esma­pil­gul võib pul­jon­gi tegu tun­du­da paras ette­võt­mi­ne, siis tege­li­kult ei ole see üld­se nii, sest aktiiv­ne osa kuu­lub vaid natu­ke­se­le ette­val­mis­tuse­le ja edasi podi­seb pul­jong plii­dil juba rahu­li­kult ise­seis­valt. Lisaks on see üli­hea või­ma­lus kasu­ta­da ära kõik ’’väsi­nud’’ köö­gi­vil­jad, mis kan­nat­li­kult oma kasu­tus­kor­da on ooda­nud. Võid lisa­da ka mis­ta­hes muid ürte, köö­gi­vil­ju, veti­kaid jne.  Kui soo­vid aasia­pä­rast tule­must, siis võid pot­ti lisa­da ka sid­run­hei­na, miso­pas­tat, soja­kas­tet, täht­a­nii­si, koriand­rit vms.

Sel­le pul­jon­gi ins­pi­rat­sioon päri­neb ori­gi­naalal­li­ka­na Medit­siini­mee­diu­mi blo­gist. See kan­nab nime­tust ’’ter­ven­dav pul­jong’’ ning on ka põh­just, sest iga kom­po­nent pei­dab endas hul­ga­nis­ti väärt omadusi.

Pul­jon­git on mugav mõnel päe­val suu­re­mas kogu­ses val­mis kee­ta ja see­jä­rel kas­või mee­le­pä­ras­te port­su­de­na sügav­kül­mu­ta­da.
Värs­ke pul­jong säi­lib külm­ka­pis ca 5–7 päeva.


Val­mis­ta­mi­ne:

Tükel­da kõik kom­po­nen­did väik­se­maks ning aja koos vee­ga potis kee­ma. Köö­gi­vil­ju koo­ri­da ei ole tar­vis – pii­sab kor­ra­li­kult pese­mi­sest. Lase kaa­ne all vaik­selt podi­se­da vähe­malt 2 tun­di (mida kauem kee­dad, seda roh­kem mait­se­sü­ga­vust). Nau­di seda ime­list kulda eri­ne­va­tes ret­sep­ti­des, sup­pi­des või nau­di liht­salt tas­sist. Mil­li­ne väärtus!Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

1

Ing­re­dients

 4 por­gan­dit
 2 vars­sel­le­ri vart
 2 sibu­lat
 30 g peterselli 
 100 g shiita­ke see­ni (võid kasu­ta­da ka kui­va­ta­tud varian­ti või tei­si seeni) 
 2 toma­tit
 1 küüs­lau­gu­ko­bar (ca 8–10 küünt) 
 2,5 cm suu­ru­ne jupp ingverit 
 2,5 cm suu­ru­ne jupp kurkumijuurt 
 3–4 loor­be­ri­leh­te
 ca 6–8 pipratera 
 2 liit­rit vett 

Direc­tions

1

SUPERPULJONG

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga