PASTA SPIRULINA PESTOGA

Kogus: 2–3le

 250 g mee­le­pä­rast pastat 
 poo­le sid­runi mahl 
 30 g lehtkapsast 
 20 g värs­ket basiilikut 
 2 tl spi­ru­li­na pulbrit 
 1 küüs­lau­gu­küüs
 1 spl maitsepärmi 
 1 spl oliiviõli 
 soo­vi kor­ral tšillihelbeid 
 100 ml pas­ta keeduvett 
 ser­vee­ri­miseks paar spl rös­ti­tud seedermänniseemneid 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart 

Spi­ru­li­na on veti­kas, mis sisal­dab kül­lus­li­kult olu­li­si toit­ai­neid, vita­mii­ne, mine­raal­ai­neid ja antioksüdante, seal­hul­gas val­ku, rauda, fool­ha­pet, B‑kompleksi, A- ja K- vita­mii­ne. Spi­ru­li­nas lei­dub ka roh­kelt klo­ro­fül­li, mil­lel on loen­da­ma­tult pal­ju ter­vis­ta­vaid oma­dusi meie orga­nis­mi­le, sti­mu­lee­ri­des puna­ve­re­lib­le­de toot­mist, aita­tes kaa­sa mak­sa puhas­tu­mise­le, vabas­tada­des keha eri­ne­va­test tok­sii­ni­dest ja pal­ju muud.

Regu­laar­ne spi­ru­li­na tar­bi­mi­ne aitab kaa­sa kilp­näär­me nor­maal­se­le talit­luse­le ning võib kaits­ta ka hor­moo­ni­de­ga seo­tud prob­leemi­de ja hai­gus­te eest.

Spi­ru­li­nas lei­dub rik­ka­li­kult karo­te­noi­de, seal­hul­gas on bee­ta­ka­ro­teen spi­ru­li­nas küm­me kor­da kont­sent­ree­ri­tum kui näi­teks por­gan­dis.
Spi­ru­li­na sti­mu­lee­rib see­detrak­ti kasu­lik­ke bak­te­reid ning edendab see­di­mist, puhas­tu­mist ja soo­le­ti­ku ter­vist.  (alli­kas: The Vita­mins & Mine­rals Bib­le, 2017)

Huvi­tav tea­da, et 1994. aas­tal anti spi­ru­li­na jaoks välja Vene­maa patent, pida­des seda medit­sii­ni­li­seks toid­uks kii­ri­tus­hai­gu­sest põhjustatud aller­gi­lis­te reakt­sioo­ni­de vähendamiseks. Sel­les Tšernobõli tes­tis anti 270 lap­se­le 5 gram­mi spi­ru­li­nat 45 päeva jook­sul. Sel­le kat­se tule­mus­tes kin­ni­ta­ti, et radio­nuklii­did vähenesid 50% ja nen­de aller­gi­li­ne tund­lik­kus nor­ma­li­see­rus. (alli­kas: www.centralsun.com)

Val­mis­ta­mi­ne:
Kee­da pas­ta vas­ta­valt juhis­te­le soo­la­ga mait­ses­taud vees, eral­da sel­lest 100 ml pas­ta kee­du­vett. Kur­na pas­ta. Pane blen­de­ris­se kõik üle­jää­nud kom­po­nen­did (va seem­ned) ning tööt­le kuni üht­la­se pes­to saa­mise­ni. Sega pes­to pas­ta­ga. Rös­ti kui­val pan­nil pii­niaseem­ned kuld­seks ning ser­vee­ri koos pastaga.



Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 250 g mee­le­pä­rast pastat 
 poo­le sid­runi mahl 
 30 g lehtkapsast 
 20 g värs­ket basiilikut 
 2 tl spi­ru­li­na pulbrit 
 1 küüs­lau­gu­küüs
 1 spl maitsepärmi 
 1 spl oliiviõli 
 soo­vi kor­ral tšillihelbeid 
 100 ml pas­ta keeduvett 
 ser­vee­ri­miseks paar spl rös­ti­tud seedermänniseemneid 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart 

Direc­tions

PASTA SPIRULINA PESTOGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga