SÄRTSAKAS LILLKAPSAS UBADEGA

Kogus: 3–4le 

  1 kg lillkapsast 
  1 suu­rem kol­la­ne sibul 
  5 küüslauguküünt 
 300 g kon­ser­vee­ri­tud või eel­ne­valt kee­de­tud mus­ti ube 
 1 mahe laim 
 kaks peo­täit värs­ket koriandrit 
 2 spl õli 
 mait­se jär­gi soola-pipart 
 Vali­ku­li­ne: ser­vee­ri­miseks avo­kaa­dot, sal­sat vms

Lillkapsa’’riis’’ on hea alter­na­tiiv tava­li­se­le rii­si­le juhuks, kui on näi­teks vaja­dust menüüs vähen­da süsi­ve­si­ku­te osa­kaa­lu või on vaja­dus toi­tu­da roh­kem vere­suhk­rusõb­ra­li­kult. Või soo­vid liht­salt head vahel­dust. Sel­li­selt teh­tud lill­kap­sas läheb häs­ti pea­le ka las­te­le ning on mait­sev ja põnev viis köö­gi­vil­ja­de tar­bi­miseks. Super­mõ­nus nii koduseks argi­toid­uks kui ka töö­le, koo­li vms lõu­na­kar­bi­ga kaa­sa võtmiseks.

Lill­kap­sa võib soo­vi kor­ral asen­da­da ka bro­ko­liga või kasu­ta­da mõlemat. 


Val­mis­ta­mi­ne:

Sel­le kogu­se puhul on vaja­lik kasu­ta­da suurt või kõr­ge­ma­te ser­va­de­ga panni.

Esmalt haki, rii­vi või tööt­le lill­kap­sas (nb: kasu­ta ära ka lehed) köö­gi­kom­bai­ni­ga pee­neks ja üht­la­seks. Haki pee­neks ka sibul ja küüs­lau­gu­küü­ned ning rii­vi ühe lai­mi koor. Kuu­mu­ta pan­nil õli ning prae sel­les küüs­lauk ja sibul klaas­jaks. Lisa pan­ni­le lill­kap­sas, lai­mi­koor ja poo­le lai­mi mahl, sool ja pipar. Prae lill­kap­sast aeg-ajalt sega­des 3 minu­tit.
See­jä­rel lisa pan­ni­le eel­ne­valt kee­de­tud või lopu­ta­tud kon­ser­vee­ri­tud mus­tad oad ja pee­neks haki­tud värs­ke korian­der. Sega kor­ra­li­kult ja prae veel 4 minu­tit. Kui vede­lik­ku on pal­ju, siis kee­ra kuu­must kõr­ge­maks.
Ser­vee­ri kuumalt eral­di roana või lisa avo­kaa­do­vii­le, sal­sat, kre­v­et­te, lõhe, kana või näi­teks tofut.

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

1

Ing­re­dients

  1 kg lillkapsast 
  1 suu­rem kol­la­ne sibul 
  5 küüslauguküünt 
 300 g kon­ser­vee­ri­tud või eel­ne­valt kee­de­tud mus­ti ube 
 1 mahe laim 
 kaks peo­täit värs­ket koriandrit 
 2 spl õli 
 mait­se jär­gi soola-pipart 
 Vali­ku­li­ne: ser­vee­ri­miseks avo­kaa­dot, sal­sat vms

Direc­tions

1

LAIMISELT SÄRTSAKAS LILLKAPSAS UBADEGA