TŠIIAPUDING MURELITEGA

Kogus: 2‑le

 300 ml mandlipiima 
 150 g mait­ses­ta­ma­ta kree­ka jogur­tit / minu soo­vi­tus on Friend­ly Vikings taim­ne kree­ka jogurt 
 45 g tšiiaseemneid 
 kül­lus­li­kult mureleid 
 1 spl toorkakaod 
 1 tl vaniljeekstrakti 
 pisut soo­la
 soo­vi kor­ral mee­le­pä­rast magustajat 
 ser­vee­ri­miseks rös­ti­tud mand­li­laas­te, kakao­nib­se või granolat

Tšiia­pu­ding on väga hea valik ter­vis­likuks magus­toid­uks, toit­vaks vahe­pa­laks või hom­mi­ku­söö­giks. Puding val­mib tõe­li­selt ker­gelt ja kii­relt ning säi­lib külm­ka­pis mitu päe­va. Seda saab ühe kor­ra­ga roh­kem ette val­mis­ta­da ning pur­gi­ga on seda liht­ne töö­le, sõi­tu­de­le või mat­ka­de­le kaa­sa võtta.

Tänu oma kõr­ge ja väär­tus­li­ke omega‑3 rasv­ha­pe­te sisal­duse poo­lest on tšiiaseem­ned tõe­li­ne super­toit. Nen­des pisi­kes­tes, kuid väe­ka­tes seem­ne­tes on ka hul­ga­nis­ti val­ku, kiud­ai­neid, antiok­sü­dan­te, mine­raal­ai­neid ja vita­mii­ne. Seem­ne­te eri­li­seks oma­du­seks on ima­da suu­res kogu­ses vett, tänu mille­le hoia­vad nad ka orga­nis­mi hüdreerituna.

Soo­vi­tu­sed:

Murelid sobib häs­ti asen­da­da ka kirs­si­de, vaa­ri­ka­te või rabar­be­ri kom­po­ti­ga. Ka mure­li­test võib soo­vi kor­ral teha vahe­ki­hiks hoo­pis kom­po­ti, kuid mida vähem kuu­mu­ta­mist, seda roh­kem säi­livad vil­ja­des tema kasu­li­kud oma­du­sed.

Huvi­ta­va nüan­si annab lahus­tu­va koh­vi­pulb­ri lisa­mi­ne kakao­ki­hi­le.
Kui jogur­tit jääb üle, siis võib sin­na hul­ka sega­da purus­ta­tud murelid ja teki­ta­da sel­lest veel üks hapu­kas kiht. 

Val­mis­ta­mi­ne:

Vis­pel­da oma­va­hel üht­la­seks mand­li­piim, jogurt, sool ja tšiiaseem­ned ning jaga segu kah­te ossa. Ühe­le lisa juur­de toor­ka­kao ning tei­se­le osa­le vanil­jeektrakt. Vis­pel­da kumb­ki osa uues­ti läbi ning jao­ta mee­le­pä­ras­te kihti­de­na pur­ki, kaus­si või kla­asi. Põh­ja, vahe­le või pea­le lisa mure­leid juba kohe või vahe­tult enne ser­vee­ri­mist. Lase pudin­gil vähe­malt 4 tun­di, soo­vi­ta­valt üle­öö kül­mas taheneda.

Vahe­tult enne ser­vee­ri­mist sobib pea­le lisa­da ka mand­li­laas­te, tume­dat šoko­laa­di, gra­no­lat, seem­ne­id vms. 

 Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 300 ml mandlipiima 
 150 g mait­ses­ta­ma­ta kree­ka jogur­tit / minu soo­vi­tus on Friend­ly Vikings taim­ne kree­ka jogurt 
 45 g tšiiaseemneid 
 kül­lus­li­kult mureleid 
 1 spl toorkakaod 
 1 tl vaniljeekstrakti 
 pisut soo­la
 soo­vi kor­ral mee­le­pä­rast magustajat 
 ser­vee­ri­miseks rös­ti­tud mand­li­laas­te, kakao­nib­se või granolat

Direc­tions

TŠIIAPUDING MURELITEGA