TROOPILINE PAPAIA KÕHUPAI

Kogus: 2‑le

 1 banaan
 1 apel­sin
 200 g papaiat 
 5 g värs­ket ingverit 
 150 ml kül­ma vett ja/või jääd 

Papaia on suu­re­pä­ra­ne orga­nis­mi puhas­ta­ja, sisal­da­des see­deen­süü­mi papaii­ni, mis aitab val­ku lõhus­ta­da ja aine­va­he­tust soo­dus­ta­da. Sisal­da­des roh­kelt ka C‑vitamiini, kaa­liu­mi, kiud­ai­neid, antio­sü­dan­te, sil­ma­de­le kasu­lik­ku luteii­ni ja zeaksan­tii­ni ning pal­ju muud, on papaia tõe­li­ne super­toit.  Suur bee­ta­ka­ro­tee­ni ja C‑vitamiini sisal­dus teeb sel­le troo­pi­li­se vil­ja imuun­süs­tee­mi­le väga vaja­likuks, seal­hul­gas aida­tes säi­li­ta­da ka ter­vet ja elast­set nah­ka.
(alli­kas: The Vita­mins & Mine­rals Bib­le, 2017)

Soo­vi­tu­sed:

Smuu­ti on väga hea valik ker­ge­maks toi­du­kor­raks, vahe­pa­laks või kus­ki­le kaa­sa võt­miseks. Sel­leks, et smuu­ti oleks ka kõh­tu täit­vam, soo­vi­tan juur­de lisa­da val­ku või val­gu­pulb­rit. Nii on süsi­ve­si­ku­te imen­du­mi­ne aeg­lasem ning see­lä­bi ka vere­su­hur ning täis­kõ­hu­tun­ne sta­biil­sem. Kui lisa­da juur­de val­gu­pulb­rit, siis suu­ren­da ka vee kogust, et kon­sis­tents jääks sama. 

Val­mis­ta­mi­ne:

Nagu me kõik teame, siis smuu­ti val­mis­ta­mi­ne on liht­sa­mast liht­saim – blen­der­da kõik kom­po­nen­did üht­la­selt siid­jaks ning ser­vee­ri armas­tu­se­ga.  Võid juua nii­sa­ma või teha sel­lest smuu­ti­kauss. Nau­di ja võta vas­tu kogu see väär­tus oma ter­vi­se ja ene­se­tun­de heaks. Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 1 banaan
 1 apel­sin
 200 g papaiat 
 5 g värs­ket ingverit 
 150 ml kül­ma vett ja/või jääd 

Direc­tions

TROOPILINE PAPAIA KÕHUPAI