PEEDI HUMMUS TSIPAKESE WASABIGA

 240 g kee­de­tud või kon­ser­vee­ri­tud kikerherneid 
 180 g kee­de­tud või ahjus rös­ti­tud peeti 
 1 spl värs­ket sidrunimahla 
 2 spl tahinit 
 0,5 tl wasabi pas­tat (pane algu­ses 1/3 tl) 
 1 küüs­lau­gu­küüs
 40 ml vett või peedimahla 
 mait­se jär­gi soola

Tasub tea­da, et…

…kon­ser­vee­ri­tud kaun­vil­ju võiks ala­ti kor­ra­li­kult lopu­ta­da, sest nen­de leo­ve­si võib sisal­da­da fütiin­ha­pet. Fütiin­ha­pe on sel­li­ne ühend, mis aitab kaun­vil­ja­del säi­li­ta­da ida­ne­mis­või­me, kuid ini­m­ese kehas toi­mib ta anti­toit­ai­ne­na, mis pär­sib eri­ne­va­te mine­raal­ai­ne­te imen­du­mist ning võib ras­ken­da­da see­di­mist. See on ka tih­ti­pea­le põh­ju­seks, miks arva­tak­se, et kaun­vil­jad põh­jus­ta­vad puhi­tust. Tege­li­kult võib põh­ju­seks olla hoo­pis nen­de kehv lopu­ta­mi­ne.
Fütiin­ha­pet lei­dub ka tera­vil­jas ja pähklites.

Val­mis­ta­mi­ne:
Kui kasu­tad kon­ser­vee­ri­tud kiker­her­ned, siis lopu­ta need kor­ra­li­kult ja nõru­ta. Lisa koos kõi­ki­de teis­te kom­po­nen­ti­de­ga köö­gi­kom­bai­ni või blen­de­ris­se ning tööt­le meel­di­va kon­sis­tent­si saa­mise­ni. Hum­mus võib jää­da pisut tera­li­ne või täit­sa sii­di­ne. Vaja­du­sel lisa veel vett või pee­di­mah­la ning wasa­bit lisa algu­ses vähehaaval.

Lase enne ser­vee­ri­mist pisut kül­mas seis­ta ning ser­vee­ri­misel niris­ta pea­le olii­vi­õli, soo­vi kor­ral lisa võr­seid, seem­ne­id või värs­ket tilli.Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 240 g kee­de­tud või kon­ser­vee­ri­tud kikerherneid 
 180 g kee­de­tud või ahjus rös­ti­tud peeti 
 1 spl värs­ket sidrunimahla 
 2 spl tahinit 
 0,5 tl wasabi pas­tat (pane algu­ses 1/3 tl) 
 1 küüs­lau­gu­küüs
 40 ml vett või peedimahla 
 mait­se jär­gi soola

Direc­tions

PEEDI HUMMUS TSIPAKESE WASABIGA