ORSOTO SEENTE JA TÕELISE LOODUSE KINGITUSE – KARULAUGUGA

Kogus: ca 4‑le

 200 g odrakruupe 
 200 g šam­pin­jo­ne (ka kuke­see­ned sobivad imeliselt) 
 150 ml pool­kui­va val­get veini 
 600 ml köö­gi­vil­ja puljongit 
 1 sibul
 2 spl õli (soo­vi­tan kasu­ta­da trühvliõli) 
 1 spl tüü­mia­ni, hakituna 
 50 g karulauku 
 50 g rii­vi­tud par­me­s­a­ni, sobib ka vegan variant 
 mait­se jär­gi pipart ja soo­vi kor­ral soola

Mul ei jagu sõnu kir­jel­da­maks oma tun­deid karu­lau­gu vas­tu. Sel­le loo­duse juma­lan­na kasu­li­ke oma­dus­te list on tänu­väär­selt pikk, ala­tes orga­nis­mi puhas­ta­va­test oma­dus­test, lõpe­ta­des immuun­suse tugev­da­mi­se­ga. Karu­lauk sisal­dab roh­kes kogu­ses c‑vitamiini ning takis­tab vii­rus­te, para­sii­ti­de ja mik­roo­bi­de levi­kut. Karu­lau­ku ei nime­ta­ta ilmaas­ja­ta loo­duse ravimiks.

Palun kor­ja karu­lau­ku vas­tu­tus­tund­lik­kult ning loo­dust vas­tu hoi­des ja armastades.

Soo­vi­tu­sed:

Karu­lau­ku saab säi­li­ta­da mit­me­ti – tink­tuu­ri­na, hapen­da­tu­na, sügav­kül­mu­ta­tu­na või kui­va­ta­tu­na. Minu­le meel­dib kui­va­ta­tud karu­lau­ku sega­da Himaa­la­ja soo­la ja teis­te kui­va­ta­tud ürti­de­ga ning kasu­ta­da iga­päe­va­selt ürdi­soo­la­na mis­ta­hes toi­tu­de peale.

Val­mis­ta­mi­ne:

Lopu­ta kor­ra­li­kult kruu­bid. Vala pot­ti õli (soo­vi­tan väga kasu­ta­da trühv­li­mait­se­list õli) ning pruu­nis­ta sel­les tükel­da­tud sibu­lat paar minu­tit kuni sibul muu­tub klaas­jaks. Lisa ka pes­tud kruu­bid, vii­lu­ta­tud see­ned ning kuu­mu­ta veel 2 minutit.

Kee­ra kuu­must pisut mada­la­maks ning lisa loor­ber, pipar, tüü­mian, vein ja pool pul­jon­gist (ära kasu­ta neid kül­malt, aeg­lus­tab val­mi­mis­prot­ses­si). Kee­da umbes 15 minu­tit kuni ena­mik vede­li­kust on kruu­pi­des­se imen­du­nud ja see­jä­rel hak­ka lisa­ma üle­jää­nud pul­jon­git vähe­haa­val mit­mes osas ning kee­da orso­tot kok­ku seni kuni kruu­bid on val­mis. Sel­leks kulub kok­ku ca 30 minu­tit. Sa ei pruu­gi vaja­da kogu pul­jon­git, kuid tule­mus peaks jää­ma mah­la­ne ja kree­mi­ne.
Nüüd kee­ra kuu­mus kin­ni ning lisa haki­tud karu­lauk ja par­me­san ning lase kaa­ne all järel­val­mi­da vähe­malt 5 minu­tit. Kind­las­ti ära lisa karu­lau­ku juba keet­mise ajal, sest nii kao­tab see suu­re osa oma väärt kasu­lik­ku­sest.

Nau­di oma karu­lau­gust orso­tot tõe­li­se tänu­tun­de­ga. Aitäh sul­le, armas loodus!

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 200 g odrakruupe 
 200 g šam­pin­jo­ne (ka kuke­see­ned sobivad imeliselt) 
 150 ml pool­kui­va val­get veini 
 600 ml köö­gi­vil­ja puljongit 
 1 sibul
 2 spl õli (soo­vi­tan kasu­ta­da trühvliõli) 
 1 spl tüü­mia­ni, hakituna 
 50 g karulauku 
 50 g rii­vi­tud par­me­s­a­ni, sobib ka vegan variant 
 mait­se jär­gi pipart ja soo­vi kor­ral soola

Direc­tions

ORSOTO SEENTE JA TÕELISE LOODUSE KINGITUSE – KARULAUGUGA