Tes­ti­mo­nials

5/5
Ees­ku­ju, kel­le abi­ga tun­dub toi­tu­mi­ne liht­sam kui kuna­gi varem. Tree­ne­ri­na pean väga olu­li­seks toi­tu­mis­nõus­ta­ja juu­res pro­fes­sio­naal­sust, empaa­tia­võimet ja ausust. Sel­le kogu kupa­tu­se koos saja muu hea­du­se­ga leid­sin­gi Maria näol ja suu­nan 100% jul­gu­se­ga kõik tema juur­de. Ime­li­ne ja ilus ini­me­ne nii seest kui väl­jast. Ees­ku­ju, kel­le abi­ga tun­dub toi­tu­mi­ne liht­sam kui kuna­gi varem ja kes suu­dab pan­na sind TAHTMA olla parem sina.
KADI HUNT
Tree­ner
5/5
Mia on sii­ras hing, kes on süda­me­ga asja juu­res. See sära, mis ta sil­mist pee­gel­dub kui mõte­tes uus ret­sept val­mi­ma hak­kab ei saa jää­da mär­ka­ma­tuks ning sel­list empaa­tiat, kohal­olu ja kir­ge kui tee­maks on toit või kel­le­gi ter­vis ei näe just iga päev. Soov aida­ta neid, kes on toi­du­ga pahuk­sis­se läi­nud või tuua ini­mes­te toi­du­laua­le roh­kem ter­vis­li­ke vali­kuid on vaid pis­ku sel­lest kir­jel­da­ma­tust tee­kon­nast, mis ta ette on võtnud.
KASPAR RAUDKIVI
Oma naist fän­nav abikaasa
5/5
Maria on igas rol­lis, olgu siis nõus­ta­ja­na, ret­sep­ti­de loo­ja­na või mõnes muus rol­lis, tohu­tult pühen­du­nud sel­les­se, mida ta teeb. Ta lähe­neb iga­le klien­di­le per­so­naal­selt, töö­ta­des nen­de­ga koos sel­leks, et just sel­le ini­m­ese jaoks sobi­va­te lahen­dus­te ning tule­mus­te­ni jõu­da. Soo­vi­tan sii­ralt koos­tööd tema­ga ning lisaks kodu­kal lei­du­vaid võr­ra­tuid retsepte!
LILITH MÜHLBERG
UX disai­ner
5/5
Ole­me väga rahul Mia töö­ga. Fotod on ala­ti väga ins­pi­ree­rivad ja isu­ära­ta­vad. Samas on ret­sep­tid lühi­ke­sed ja liht­sad. Mia on meie sil­mis kohu­se­tund­lik, hea sil­ma ja käe­ga, mõnu­sa oma­näo­li­se stii­li­tun­ne­tu­se­ga. Täna­me ja kind­las­ti jät­ka­me koostööd. 😊
MARIA VALING
Cent­ral­sun
5/5
Maria teh­tud ret­sep­tid on ala­ti väga põne­vad ja ainu­ük­si need imeilu­sad ja kva­li­teet­sed pil­did pane­vad kõhu kori­se­ma! Tema loo­dud ret­sep­ti­de valik on ala­ti mit­me­külg­ne ning Friend­ly Vikin­g’s Ees­ti kon­tol on need ala­ti pal­ju posi­tiiv­set vas­tu­ka­ja päl­vi­nud! Ole­me väga tänu­li­kud, et Maria meie tee­le sat­tus ja et saa­me koos­tööd nii ande­ka ret­sep­ti­de autoriga teha!
ANNIKA VOKKSEPP
Friend­ly Vikings
5/5
Süda­me­ga asja juu­res nõus­ta­ja, kes päriselt hoo­lib ning lähe­neb väga per­so­naal­selt. Tõe­ga soovitan!
MAIRI KÜÜNRUSS
Tree­ner