Kõik õigu­sed kaitstud

Kogu @Miaspiration ins­tag­ra­mi lehe­kül­je (www.instagram.com/miaspiration) ja kodu­le­he­kül­je (www.miaspiration.com) sisu ja disain (teks­tid, pil­did, graa­fi­ka, logod ja muud mater­ja­lid) on kaits­tud Mias­pi­ra­tion OÜ auto­ri­õi­gu­se ja teis­te intel­lek­tuaaloman­di õigus­te­ga või kasu­ta­tak­se neid vas­ta­va oma­ni­ku nõus­ole­kul. Üks­kõik, mil­lis­te ele­men­ti­de ilma Mias­pi­ra­tion OÜ kir­ja­li­ku loa­ta kasu­ta­mi­ne osa­li­selt või ter­ve­nis­ti, täie­lik või osa­li­ne rep­ro­dukt­sioon ja modi­fit­see­ri­mi­ne (va pos­ti­tus­te jaga­mi­ne vii­te­ga), on keela­tud.

@Miaspiration ins­tag­ra­mi- ja vee­bi­lehel sisal­du­vad lin­gid ja vii­ted teis­te­le vee­bi­le­he­kül­ge­de­le või alli­ka­te­le on loo­dud heas usus vaid infor­ma­tiiv­sel eesmärgil.

Ret­sep­ti­de ja foto­de kasu­ta­mi­ne äri­li­sel ees­mär­gil on luba­tud vaid Mias­pi­ra­tion OÜ-ga sõl­mi­tud eel­ne­va kir­ja­li­ku nõus­ole­ku ja kok­ku­lep­pe alusel.

Juhul, kui soo­vi­te kasu­ta­da www.instagram.com/miaspiration/ või www.miaspiration.com vee­bi­lehel lei­du­vat sisu, siis palu­me kir­ja­li­ku nõus­ole­ku saa­miseks kir­ju­ta­da eel­ne­valt e‑posti aad­res­sil info@miaspiration.com

Mias­pi­ra­tion OÜ 

Reg nr: 16225534

01.05.2021